ระเบียบการใช้งานสนามฟุตบอล

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า


การใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” และการปฏิบัติของผู้ใช้


              ข้อ ๙ กำหนดการใช้” สนามฟุตบอล วพม.” เป็นไปตาม วัน เวลา ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กำหนด ตาม ผนวก ก. ที่แนบท้าย
              ข้อ ๑๐ การขอใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” ผู้ขอใช้ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอใช้ตามแบบฟอร์มที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กำหนด ตาม ผนวก ข. ที่แนบท้าย ผ่านแผนกสวัสดิการ กองอำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
                 ๑๐.๑ ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” ให้ติดต่อขอใช้ล่วงหน้าเพื่อยื่นคำขออนุญาตต่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยระบุ วัน เวลา ที่จะใช้ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน ทำการ ก่อนเริ่มเข้ามาใช้และเมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ผู้ขอใช้จะต้องชำระเงินประกันค่าบำรุง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของอัตราค่าบำรุงในการขอใช้แต่ละครั้ง และต้องชำระค่าบำรุงส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้นในวันเข้าใช้ “สนามฟุตบอล วพม.”
                 การยกเลิกการขอใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” ผู้ขอใช้จะต้องแจ้งให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนามทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดวันที่เข้าใช้ไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการ หากไม่มีการแจ้งยกเลิกล่วงหน้าจะไม่ได้รับคืนเงินที่ชำระค่าประกันค่าบำรุงล่วงหน้า ๕๐ เปอร์เซ็นต์
                 ๑๐.๒ หน่วยงานในสังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาล พระมงกุฎเกล้า, ศูนย์อำนวยการแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและหน่วยขึ้นตรง และกรมแพทย์ทหารบก ขอใช้สนามเพื่อดำเนินกิจกรรมหรือภารกิจของหน่วยให้ทำหนังสือขออนุญาตต่อ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
                 ๑๐.๓ การขอใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” ของหน่วยราชการอื่นนอกเหนือจากข้อ ๑๐.๒ หน่วยงานภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป ผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อนุมัติ
                 ๑๐.๔ กรณีที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, กรมแพทย์ทหารบกและหน่วยขึ้นตรง มีความจำเป็นต้องใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” สำหรับจัดกิจกรรมเป็นการส่วนรวมในระหว่างหน่วยราชการอื่น หน่วยงานภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป ขอใช้สนามฟุตบอลอยู่แล้ว วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจะแจ้งให้ผู้ขอใช้ดังกล่าวทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่องดให้ใช้สนามในครั้งนั้นๆ
                 ๑๐.๕ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือสืบเนื่องจากการจัดการแข่งขันผู้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบและเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายโดยสิ้นเชิง
              ข้อ ๑๑ การรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคล ผู้ขอใช้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โดยเคร่งครัด การจอดยานพาหนะสามารถจอดได้บริเวณที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้ากำหนดเท่านั้น
              ข้อ ๑๒ การปฏิบัติในการใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบและข้อบังคับในการใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่ได้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจะระงับหรือยกเลิกการใช้ทันที โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้
                 ๑๒.๑ อนุญาตให้มีผู้เล่นใน “สนามฟุตบอล วพม.” ได้ไม่เกินข้างละ ๗ คน รวมแล้วไม่เกิน ๑๔ คน
                 ๑๒.๒ ต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬาและสวมรองเท้ากีฬาเท่านั้น
                 ๑๒.๓ ห้ามสวมรองเท้าสตั๊ดที่มีปุ่มโลหะและรองเท้าส้นสูงหรือรองเท้าอื่นใด ที่มีลักษณะจะทำให้ “สนามฟุตบอล วพม.” เกิดความเสียหาย เข้ามาใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” โดยเด็ดขาด
                 ๑๒.๔ ห้ามสูบบุหรี่และนำบุหรี่เข้าในบริเวณ “สนามฟุตบอล วพม.” โดยเด็ดขาด
                 ๑๒.๕ ห้ามนำ,ห้ามดื่ม,เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และห้ามใช้สารเสพติดทุกชนิดในบริเวณ “สนามฟุตบอล วพม.” โดยเด็ดขาด
                 ๑๒.๖ ห้ามผู้มีอาการเมาสุราหรือยาเสพติดเข้ามาใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” โดยเด็ดขาด
                 ๑๒.๗ ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณ “สนามฟุตบอล วพม.”
                 ๑๒.๘ ห้ามประกอบอาหารหรือนำอาหารทุกชนิดเข้ามารับประทานในทุกส่วนของพื้นที่ “สนามฟุตบอล วพม.”
                 ๑๒.๙ ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาใน “สนามฟุตบอล วพม.” ทุกกรณี
                 ๑๒.๑๐ ห้ามทิ้งขยะทุกชนิดในบริเวณ “สนามฟุตบอล วพม.”
                 ๑๒.๑๑ ห้ามนำยานพาหนะทุกชนิดเข้ามาจอดในบริเวณ” สนามฟุตบอล วพม.” และบริเวณโดยรอบเด็ดขาด
                 ๑๒.๑๒ ห้ามขับถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือบ้วนน้ำลายลงพื้น “สนามฟุตบอล วพม.”
                 ๑๒.๑๓ ห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งของมีคมทุกชนิดเข้ามาในบริเวณ “สนามฟุตบอล วพม.”
                 ๑๒.๑๔ ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท มิเช่นนั้น จะถูกยกเลิกสิทธิในการใช้”สนามฟุตบอล วพม.”และดำเนินการตามกฎหมายทันที
                 ๑๒.๑๕ หากมีการจัดกีฬาหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ “สนามฟุตบอล วพม.” วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีสิทธิ์ยกเลิกกิจกรรมนั้นทันที
                 ๑๒.๑๖ ผู้ใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” ต้องดูแลทรัพย์สินส่วนตัว วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือสูญหายในทรัพย์สินนั้นๆ
                 ๑๒.๑๗ ในระหว่างการจัดการแข่งขัน หากต้องการใช้เครื่องขยายเสียงหรืออุปกรณ์อื่นที่จะก่อให้เกิดเสียงดัง หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ “สนามฟุตบอล วพม.” ผู้ขอใช้สนามฟุตบอลต้องได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์๑๒.๑๘ ห้ามผู้ใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ประจำสนามโดยเด็ดขาด
              ข้อ ๑๓ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” ได้ในวันที่ขอใช้บริการ “สนามฟุตบอล วพม.” วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะพิจารณาชดเชยเวลาการใช้สนามฟุตบอลให้ในภายหลัง

อัตราค่าบำรุงและค่าใช้จ่ายอื่น


              ข้อ ๑๔ อัตราค่าบำรุง “สนามฟุตบอล วพม.” และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กำหนด ตาม ผนวก ค. ที่แนบท้าย โดยให้คิดตามจำนวนระยะเวลาที่ขอใช้และได้รับอนุญาตให้ใช้แม้ผู้ขอใช้จะใช้สนามไม่ครบตามจำนวนก็ตาม
              ๑๔.๑ การขอใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุง
              ๑๔.๑.๑ การขอใช้ของนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์, แพทย์ประจำบ้าน ,ข้าราชการ/กำลังพล ในสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า,ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และหน่วยขึ้นตรง ตาม วัน เวลา ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากำหนด
              ๑๔.๑.๒ การขอใช้ของหน่วยงานขึ้นตรงวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า/โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า, กรมแพทย์ทหารบก และหน่วยขึ้นตรงเพื่อจัดกิจกรรมหรือแข่งขันกีฬาประจำปี
              ๑๔.๑.๓ การขอใช้ของหน่วยขึ้นตรงศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าและกรมแพทย์ทหารบกขอใช้สนามเพื่อจัดการแข่งขันหรือฝึกซ้อมเพื่อเป็นตัวแทนเหล่าทหารแพทย์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ
              ๑๔.๑.๔ การขอใช้จัดการแข่งขันเพื่อการกุศล โดยผู้ขอใช้เคยให้ความอุปการะช่วยเหลือต่อ “สนามฟุตบอล วพม.” เป็นอย่างมาก และผู้ขอใช้ยื่นเรื่องพร้อมด้วยเหตุผลขอลดค่าบำรุงซึ่งผู้อำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้อนุมัติให้ใช้ (ยกเว้นค่าไฟส่องสว่างสนามและ ค่าเจ้าหน้าที่บริการฯ)
              ๑๔.๒ หาก “สนามฟุตบอล วพม.” เกิดความเสียหายผู้ขอใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าเสียหายต่อหญ้าเทียม ในอัตราตารางเมตรละ ๒,๕๐๐ บาท กรณีมีค่าเสียหายส่วนอื่นๆ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จะเป็นผู้ประเมินตามความเป็นจริงและผู้ใช้สนามฟุตบอลจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย โดยไม่มีเงื่อนไข หากไม่ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจะดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย
 

ผนวก ก. ตารางกำหนดการใช้สนามฟุตบอล วพม.

วัน

เวลา

ผู้ใช้

อัตราค่าบำรุง/ชม.

จันทร์

๑๖๐๐-๑๘๐๐

ข้าราชการ/กำลังพล วพม.,นขต.ศพม.,พบ.

ไม่คิดค่าบำรุง

๑๘๐๐-๒๑๐๐

นพท./นศพ.วพม.

ไม่คิดค่าบำรุง

อังคาร

๑๖๐๐-๑๘๐๐

เวลาสนาม

(ส่วนราชการ/บุคคลทั่วไป)

ตามระเบียบ

๑๘๐๐-๒๑๐๐

พุธ

๑๖๐๐-๑๘๐๐

ข้าราชการ/กำลังพล วพม.,นขต.ศพม.,พบ.

ไม่คิดค่าบำรุง

๑๘๐๐-๒๑๐๐

นพท./นศพ.วพม.

ไม่คิดค่าบำรุง

พฤหัสบดี

๑๖๐๐-๑๘๐๐

เวลาสนาม

(ส่วนราชการ/บุคคลทั่วไป)

ตามระเบียบ

๑๘๐๐-๒๑๐๐

ศุกร์

๑๖๐๐-๑๘๐๐

เวลาสนาม
(ส่วนราชการ/บุคคลทั่วไป)

ตามระเบียบ

๑๘๐๐-๒๒๐๐

เสาร์-อาทิตย์

๐๙๐๐-๑๘๐๐

เวลาสนาม

(ส่วนราชการ/บุคคลทั่วไป)

ตามระเบียบ

๑๘๐๐-๒๒๐๐

วันหยุดนักขัตฤกษ์

หยุดให้บริการ

 (ยกเว้นมีสั่งการ ผอ.วพม.)

 

หมายเหตุ:
๑. ข้าราชการ/กำลังพล หมายถึง ข้าราชการทหาร,ข้าราชการพลเรือนกลาโหม, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัด วพม./รพ.รร.๖, นขต.ศพม.,พบ. และแพทย์ ประจำบ้าน รพ.รร.๖
๒. ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานราชการที่มีหนังสือขออนุมัติใช้สนามโดยชำระค่าบำรุงตาม ระเบียบ
๓. บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลพลเรือนทั่วไปและหน่วยงานภาคเอกชนที่ขอใช้สนามโดยชำระค่า บำรุงตามระเบียบ


 

ผนวก ข.แบบฟอร์มการขอใช้สนามฟุตบอล


วันที่..............เดือน................. พ.ศ.............

เรียน ผอ.วพม. (ผ่าน ประธานคณะอนุกรรมการการกีฬา วพม.)
                      ข้าพเจ้า ยศ/ชื่อ-สกุล..................................................................สังกัด...........................................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้................................เบอร์มือถือ....................................E-mail :…………………………………….
มีความประสงค์ขออนุญาตใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” ในนามของ (เลือก ๑ ข้อ)
                      o นักเรียนแพทย์ทหาร (นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ วพม.)
                     o ข้าราชการ (กำลังพลของ วพม./รพ.รร.๖ และ นขต.ศพม.)
                     o ส่วนราชการ (หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
                     o บุคคลทั่วไป (หน่วยงานภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป)
ระหว่างวันที่..............เดือน............................พ.ศ......................ตั้งแต่เวลา.....................ถึงเวลา.................................
ถึง วันที่..............เดือน............................พ.ศ......................ตั้งแต่เวลา.....................ถึงเวลา.................................
การขอใช้สนามฟุตบอลฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ...............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
                     ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการใช้สนามฟุตบอล วพม. เรียบร้อยแล้ว และยอมรับเงือนไขและยินดีปฏิบัติตามระเบียบฯ ทุกประการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นระหว่างการใช้จะขอรับผิดชอบทุกกรณี
                      จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
(ลงชื่อ).......................................................

(...............................................)    

ผู้ขอใช้สนามฟุตบอล         

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการการกีฬา วพม.
- เพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติ
o สามารถให้บริการได้
o ไม่สามารถให้บริการได้


 

ผนวก ค. อัตราค่าบำรุงค่าใช้จ่ายอื่นๆ


๑. อัตราค่าบำรุง “สนามฟุตบอล วพม.”

ประเภทผู้ใช้

วันจันทร์ – ศุกร์

วันเสาร์ – อาทิตย์

ก่อน ๑๘๐๐

หลัง ๑๘๐๐

ก่อน ๑๘๐๐

หลัง ๑๘๐๐

๑. นักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ไม่คิดค่าบริการ

ไม่คิดค่าบริการ

ไม่คิดค่าบริการ

ไม่คิดค่าบริการ

๒. ข้าราชการ/กำลังพล

ไม่คิดค่าบริการ

๑,๐๐๐.-

๘๐๐.-

๑,๐๐๐.-

๓. ส่วนราชการ*

๘๐๐.-

,๒๐๐.-

๑,๐๐๐.-

,๔๐๐.-

๔. หน่วยงานภาคเอกชน และ

   บุคคลทั่วไป

๑,๐๐๐.-

,๔๐๐.-

,๒๐๐.-

,๖๐๐.-

หมายเหตุ:
๑. ส่วนราชการ* เป็นการขอใช้ในนาม “หน่วยราชการ”
๒. อัตราค่าคำรุงสนามสำหรับข้าราชการ/กำลังพลวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในอัตราตามข้อ ๒ จะต้องมีผู้เล่นในทีมอย่างน้อย ๔ นายที่เป็นข้าราชการ/กำลังพล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หากมีผู้เล่นในทีมไม่ครบ ๔ นาย ให้ชำระค่าบำรุงในอัตราบุคคลทั่วไป๒. อัตราค่าเสียหายต่อหญ้าเทียม ในอัตราตารางเมตรละ ๒,๕๐๐ บาท สำหรับค่าเสียหายส่วนอื่นๆ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าจะเป็นผู้ประเมินตามความเป็นจริงและผู้ใช้ “สนามฟุตบอล วพม.” จะต้องชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่มีเงื่อนไข
๓. อัตราค่าบำรุง “ห้องประชุมสวัสดิการ วพม.” สำหรับใช้เป็นห้องรับรองฯ/ห้องจัดเลี้ยงอาหาร (บริการ โดยกำลังพลวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)

ความจุ (คน)

ค่าบำรุง/เต็มวัน

( ๘ ชม. )

ค่าบำรุง/ครึ่งวัน

( ๔ ชม. )

ค่าบำรุง/ชั่วโมง

( ๑ ชม )

หมายเหตุ

๒๐-๓๐

๒,๐๐๐.- บาท

๑,๐๐๐.- บาท

๓๐๐.- บาท